Author:

Karim Bastati

Karim image

Karim Bastati

Oil Market Analyst